Obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka 

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.motorovestroje.sk  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. 

  2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

   3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

  4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 

 

Dodacie lehoty

  1. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 30 dní od dátumu overenia objednávky. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.                                                                                                                  

  2.  Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia

 

Cena, platobné podmienky a prepravné

  1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

  2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

   3.  Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky

  4.  Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: 

a) vlastnou dopravou

 b) dopravou predávajúceho

 c) UPS – cena je stanovená podľa  cenníka spoločnosti  a nezávisí od vzdialenosti  ale od hmotnosti produktu.

 d) prostredníctvom  Slovenskej pošty do 15 kg 

  5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy. 

 

Preberanie tovaru

  1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

  2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom. 

 

Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

  2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

          Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.

  3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  a)   ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

  b)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

  c)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

  5.  V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

  6.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 a)    produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

 b)    zmenila sa cena dodávateľa produktu

 c)     vystavená cena produktu bola chybná

 

Záruka a servis 

  1.  Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

  2.  Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

  3.  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

  4.  V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

                Záverečné ustanovenia 

  1.  Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

  2.   Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

  3.  Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

       Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

    4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

    5. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

  1.         

 

V.4           

REKLAMAČNY PORIADOK ZO DŇA 01. 04. 2012

 

VYMYSLICKY, s.r.o., Mrázova 1, 83106 Bratislava, IČO 35 898 895, IČ DPH 2021869146 je obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č.33011.

 

Spoločnosť v rámci svojho predmetu podnikania predáva na zmluvnom základe tovar v elektronickom obchode www.motorovestroje.sk a vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so zákonmi č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a tento poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený od spoločnosti VYMYSLICKY, s.r.o. alebo na tovar zakúpený u zmluvných obchodných partnerov.

 Základné ustanovenia

1. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady je možné uplatňovať v sídle spoločnosti VYMYSLICKY, s.r.o. alebo v obchodoch jednotlivých zmluvných partnerov v prípade, ak tam bol tovar zakúpený ( ďalej označovaný len ako „predávajúci“).

2. V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti kupujúceho sa postupuje pri reklamácii podľa Obchodného zákonníka a ostatných platných zákonov.

3. Ku každému tovaru sa prikladá dodací list (popr. faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ nie je tento priloženýII.

Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, ak objaví na tovare vady, je povinný ich bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 (ôsmich) dní, oznámiť predávajúcemu. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo inak nezabezpečí, aby bolo prezreté pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len ak preukáže, že vady mal tovar už v dobe jeho prevzatia. Prehliadku je kupujúci povinný uskutočniť tak, aby zistil akékoľvek vady, ktoré je možno zistiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

2. Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie. V prípade používania výrobku v rozpore s návodom na použitie  alebo nedodržania skladovacích podmienok tovaru nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako aj použitím, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu. Takisto nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodenia spôsobného nadmerným alebo nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do tovaru alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na tovar s porušenými  sériovými číslami alebo na tovar nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

4. Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady, na ktoré bol kupujúci pred uzatvorením zmluvy upozornený a súčasné prevzatie tovaru neodmietol. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia,ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

5. U tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 Záručná doba

Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedeného na záručnom liste, prípadne dodacom liste, daňovom doklade (faktúre) alebo od prevzatia tovaru kupujúcim v prípade, ak tento okamžik nastal neskôr. Zákonná záručná doba na predávaný tovar je vo všeobecnosti 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú dobu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Uplynutím záručnej doby zanikajú práva kupujúceho zo záruky. Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov - spotrebiteľov.

 Vybavenie reklamácie

1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho alebo spoločnosti  VYMYSLICKY,s.r.o., kde bol tovar zakúpený. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou apod.). V prípade zaslania tovaru na reklamáciu touto formou je kupujúci povinný informovať predajcu o tejto skutočnosti osobne, telefonicky, alebo mailom a podrobne označiť vady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou  uplatňuje.

2. V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu sídla spoločnosti VYMYSLICKY,s.r.o., musí byť zásielka viditeľne označená nápisom “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu dokladu o kúpe, platný záručný list, prípadne aj ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, atď.). Tovar, ktorý bude zasielaný na náklady adresáta (na dobierku) nebude prijatý.

3. V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný vrátiť tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli a spôsobom, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru. Predávajúci ani spoločnosť VYMYSLICKY, s.r.o. nie sú povinní prijať na reklamáciu tovar, ktorý nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.

4. V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok vo výške 15 EUR a tovar bude na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na ním uvedenú adresu, pokiaľ sa nedohodne inak.

5. Reklamácia vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, tj. odo dňa prijatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo spoločnosťou VYMYSLICKY, s.r.o. v prípade, ak je reklamácia uplatnená kupujúcim priamo u spoločnosti VYMYSLICKY, s.r.o. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

6. O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, popise reklamovanej vady, ako aj o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.

7. V prípade, ak sa jedná o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V prípade, ak to nie je k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu danej súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od  zmluvy odstúpiť.

8. A k sa jedná o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne používaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tieto práva prislúchajú kupujúcemu, ak sa síce jedná o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9. Ak sa jedná o vady neodstrániteľné a nepožaduje sa výmena veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

10. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje kupujúceho predávajúci vopred dohodnutým postupom (písomne poštou alebo prostriedkami komunikácie na diaľku). Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

 Záverečné ustanovenia

1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.

2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 04. 2012.

4. Predávajúci si vyhradzuje zmeny reklamačného poriadku.